Řízení projektů

Agentura - 18. srpna 2021
Průměrná délka čtení: 3 minuty

Účelem řízení projektů (nebo také projektové řízení, projektový management či project management) je co nejefektivněji dosáhnout požadovaného cíle, který je stanoven v rámci daného projektu. Tzn. cílem je zajistit efektivní řízení činností tak, aby přinesly předpokládaný výsledek v předpokládaném čase za předpokládané náklady.

Project management, řízení projektů

Plánování nás provází v průběhu celého života, ať už v menším či větším rozsahu, ale ne každý má přirozený cit pro tuto disciplínu, a proto úspěšnost a kvalitu svých projektů můžeme zvýšit zavedením správných postupů. Z toho důvodu jsou projektoví manažeři důležitým článkem ve firmě. Řízení projektů je možné podpořit také pomocí nástrojů a software pro řízení projektů, které mají různé funkce podle potřeb a typu projektu, a také dle zvolené metody (např. metody síťové analýzy) nebo přístupu k řízení projektů.

Přístupy k řízení projektů dělíme na tradiční a agilní. Jak ze slova tradiční vyplývá, jde o klasický postoj k plánování, které je založené na pečlivém naplánování na počátku projektu a řízení všech aktivit v průběhu projektu. Agilní přístup je naopak založen na průběžném upřesňování cíle projektu skrze komunikaci se zákazníkem, dále na pružných reakcích na změny, a také průběžném rozvrhování práce během celého projektu.

Nejpoužívanější technikou plánování projektu je síťová analýza, která je také nejvíce podporována standardními plánovacími nástroji. Výstupem analýzy je tvorba síťového diagramu (Network Diagram), který zobrazuje konkrétní projekt ve formě grafu. Graf následně slouží k zaznamenání vazeb mezi činnostmi projektu. V síťovém grafu, který představuje etapy projektu, se orientujeme zleva doprava. Na konci i na začátku je vždy právě jedna aktivita, mezi nimiž se dá nalézt kritická cesta. Síťové analýzy se zaměřují na výpočet nebo optimalizaci kritické cesty. Kritickou cestou se rozumí činnosti v projektu s nejmenší časovou rezervou. Na tyto činnosti by se měl manažer projektu nejvíce zaměřit, pokud chce zabezpečit včasné dokončení projektu.

K základním metodám síťové analýzy patří např.:

 • Metoda kritické cesty – CPM
 • Metoda PERT
 • Metoda GERT
 • Metoda CCM

Úspěšné projektové řízení je závislé nejen na výše uvedených pomůckách, ale zejména na dobrém projektovém manažerovi, který by měl mít pod kontrolou následující dílčí prvky:

 • stanovený cíl projektu
 • složení projektového týmu
 • rozdělení pravomocí a odpovědnosti
 • sledování a dodržení kvality
 • průběžná revize
 • vedení dokumentace k projektu
 • rekapitulace před ukončením projektu

Závěrem malé shrnutí. Je potřeba mít přesně stanovený cíl a postup, jak ho dosáhnout. Ale hlavně je důležité mít dobře složený tým, ve kterém funguje komunikace a nastavený systém projektovým manažerem. A hlavní je se z toho nezbláznit 😊.

Autor: Petra Švehlová